Referat af Ringkøbing Skakklubs generalforsamlingen 25/4 2017

               Der var 6 fremmødte til generalforsamlingen.

1.      Valg af dirigent

Helge Lydersen blev valgt.

Han startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet.

 

2.      Formandens beretning

Medlemstal/tilbagegang:

Ved afslutningen af sæsonen er der 15 A-medlemmer (4 seniorer og 11 pensionister).
Sidste år var vi 16 A-medlemmer og 1 B-medlem (5 seniorer og 12 pensionister).

Altså igen et lidt faldende medlemstal og ingen yngre fornyelse.

Vi håber dog på, at Felix næste sæson kan bidrage med tilgang af yngre medlemmer.

Unionens medlemstal har fra udgangen af 2015 til udgangen af 2016 vist en tilbagegang fra 4268 til 4208.

Medlemstallet i hovedkredsen har været stabilt med et meget lille fald fra udgangen af 2015 til udgangen af 2016 på 2 fra 343 til 341.

Vi har fortsat kun 7 medlemmer i alderen 14 til 19 år

 

Klubturneringen blev lige som sidste år afviklet i to klasser både efterår og forår.

Mesterklassen:              

Efteråret 2016: Her vandt Søren Krøjgaard med 4½/5 foran Knud Erik Pedersen med 3½ (Johannes havde også 3½ men knap så god korrektion)
Foråret 2017: Her vandt Johannes med 3½/5 foran Søren med 2½.

Præmier til:    Søren, Johannes og Knud Erik Pedersen

                          Søren klarede sig bedst set over hele året og er klubmester.

 

A-klassen:                       

Efteråret 2016: Her blev turneringen ikke færdigspillet, Preben fik 3/3 og Niels Møller fik 2½/4 (men vi manglede et indbyrdes parti)

Foråret 2017: Preben blev nr. 1 med 3/3 og Niels Møller blev nr. 2 med 2/3

Der var herefter overrækkelse af præmier til: Preben og Niels

 

Holdturneringen:

Da både Keld og Stefan ved sæsonens meddelte, at de ikke var parate til at spille holdskak for fuld styrke, så valgte vi at rykke holdet ned i A-rækken.
Det var jeg faktisk også ret bekymret for, da vi har mange medlemmer, der spiller bridge på hverdage. Men turneringslederen fik det arrangeret så vores kampe, på nær en, lå på tirsdage. Så det var kun i sidste runde, at vi ikke kunne stille fuld hold.

Resultatmæssigt gik det også fint: Vi blev nr. 2 med 36 brætpoint og 11 matchpoint, Holstebro 2 vandt med 39½ brætpoint 13 matchpoint og rykker op i Mesterklassen.

Topscorer blev: Stefan med 5/5, Knud Erik Pedersen og Søren Krøjgaard fik 5/7 og Kristen fik 4/6. Der var dog ikke mange det tjente rating point på holdturneringen, men bedst gik det for Kristen, der scorede 52 rating point.

 

Andet

Vores 14. Weekend EMT blev afviklet fra den 30/9-2/10 2016 med i alt 23 deltagere. Sidste år var der 26 deltagere, året før 36, året før igen 38, og det største deltagerantal er 39.
Igen i år faldt vores turnering sammen med ungdoms DM, og det giver mærkbart færre deltagere.

Tre af vore egne spillede med, de klarede sig alle hæderligt. Bedst gik det for Søren Krøjgaard, der fik en delt 2. plads i sin gruppe.

Vores hovedsponsor Landbobanken gav atter 3000 kr. i støtte og der var også fin støtte fra de to nye sponsorer: Super Brugsen (Ringkøbing) og Ejvinds Bageri.

 

Igen i år har klubben deltaget i Vestjysk Bank Grand Prix, som afvikles som en hurtigskakturnering tre aftener i henholdsvis Holstebro, Ringkøbing og Lemvig. Der har også i år været fin tilslutning til turneringen, og vi har haft nogle hyggelige aftener.

Vi har også haft to fælles klubaftener med Vorgod skakklub, hvor vi har spillet hurtigskakturnering med 16-20 spillere - og har hygget os.

Herudover har flere af klubbens spillere deltaget i forskellige EMT´er med fine resultater.

 

Tak til Johannes for flittigt arbejdet med hjemmesiden og for mange interessante stillinger på forsiden. Tak til Knud Erik Søgaard for fint arbejde med at skaffe nye sponsorer.

 

DSU og 9. Hovedkreds
Nøgleordet i den forløbne sæson på landsplan har været medlemskampagne. Der har været iværksat forsøg 2 steder i efteråret 2016, nemlig i Allerød og Aalborg, tilsyneladende med et vist positivt resultat. Desuden blev der udbudt forsøg i foråret 2017, og 5 klubber meldte sig hertil, blandt andre Skive fra vores hovedkreds. Desværre var man fra unionens side ikke parat alligevel, da Skive meldte sig på banen og gerne ville starte sidst i januar. Jeg er ikke klar over, om man er kommet i gang i de 4 andre klubber (2 i Jylland og 2 på Sjælland). Skive vil formentlig gerne forsøge på ny i efteråret 2017, hvis aftalerne kommer på plads.

Unionens tænketank har fremlagt ideer til hvervning af nye medlemmer ved nogle regionale møder, som for 6., 7. og 9. hovedkreds’ vedkommende blev holdt i Randers den 14. september med pæn tilslutning fra 9. hovedkreds (jeg deltog også).

Et stort tema på det seneste har været, at Skakbladets redaktør gennem 39 år, Thorbjørn Rosenlund, ønskede at fratræde ved det seneste årsskifte. Skakbladets fremtid er i spil. Skal det fortsætte som hidtil, eller skal det kun komme digitalt, så man sparer trykning og forsendelse, eller hvad skal der i det hele taget ske? Ikke mindst behovet for fordybelse i kommenterede partier og mange andre ting, der kun eller bedst tilgodeses ved læsning på papir samt hensynet til medlemmer uden daglig adgang til internettet kræver et regelmæssigt udkommende trykt organ.

Der er dog ingen tvivl om, at fordelingen af stoffet mellem hjemmeside og skakblad til en vis grad må ændres, idet alt hvad der hedder rent nyhedsstof ikke hører hjemme i et organ, der kun udkommer 6 – eller måske fremover 4 – gange om året. Selve unionens hjemmeside vil fremover også blive tilrettet således, at den bliver mere egnet som organ for ikke-medlemmer, så man i højere grad end nu kan skabe interesse for at gå ind i et klubliv.

Indtil videre kører Skakbladet nr. 1 og 2 for 2017 med Lars Schandorff og Jan Løfberg som redaktører. Nr. 1 er udkommet, og nr. 2 kommer i maj. Men i april vil unionens hovedbestyrelse tage stilling til, hvad der skal ske. Der er ingen tvivl om, at lige nu er det skakblad, vi har kendt siden 1904 i farezonen.

I hovedkredsen håber man atter, at man i klubberne vil investere de ekstra arbejdstimer, det kræver, for at skaffe og at fastholde nye medlemmer. 

Der er vældig gang i Dansk Skole Skak, hvor flere børn end nogensinde før lærer at flytte brikkerne, men Dansk Skole Skak lægger vægten på skak som skolefag og ikke som sport og konkurrence. Det giver et hul, hvor hovedkredsens klubber bør træde til, og med hjælp fra børnenes forældre arrangere nogle lørdagsstævner for at få skabt kontaktfladerne mellem de skoleskakelever, der gerne vil gøre mere ved skakken, og vore skakklubber. Hovedkredsen har fra Morten Sørensen (Skive) modtaget et oplæg til dette. Men hvis det skal blive en succes, kræver det en indsats fra i hvert fald nogle af hovedkredsens større klubber.

Flere klubber har angivet interesse for at arrangere sådanne turneringer.


Formandens beretning blev godkendt.

 

3.   Regnskabet ved kassereren

Knud Erik Pedersen gennemgik regnskabet, der gav et lille overskud på 96 kr. i forhold til sidste års underskud - på 1918 kr. Større overskud på EMT på grund af mere sponsorstøtte og lidt mindre præmiesum. Færre kørselsudgifter i A-rækken. Der var kun enkelte spørgsmål til regnskabet, som de fremmødte godkendte. Stefan spurgte til annoncestøtte og oprettelse af en Facebook-side.

 

4.      Behandling af forslag fra bestyrelsen

Kontingent uændret:  Senior: 820 kr., Pensionister: 610 kr., Fjernmedlemmer: 680/630 kr.  Junior/børn: 480 kr. og B-medlemmer: uændret 200 kr.

Uændret spillested og tid: Ringkøbing Gymnasium 19.30 på tirsdage.

 

5.      Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

 

6.      Valg af formand

Preben Albertsen blev genvalgt.

 

7.      Valg af bestyrelse

Johannes Christensen og Knud Erik Søgaard blev genvalgt.

 

8.      Valg af revisor og revisorsuppleant

Helge Lydersen blev genvalgt som revisor og Søren Krøjgaard blev valgt til revisorsuppleant.

 

9.      Eventuelt

Årets spiller blev Søren Krøjgaard                        

Begrundelse:

·        For første gang klubmester

·        Fin præstation i holdturneringen

·        Fin præstation i vores weekend EMT

 

Søren fremført et problem med, hvad han opfatter som rating deflation (generelt faldende ratingtal for DSU-medlemmer). Vi vil undersøge om dette er tilfældet.


             Tak til Helge for god og konsekvent mødeledelse.

                            Referent/Preben Albertsen