Love for
=
RINGKJØBING SKAKKLUB=

§l. Navn og hjemsted
Klubbens navn er Ringkjøbing Skakklub. Den er hjemmehørende i Ringkøbing Kommune.

§2. Formål
Klubbens formål er at udvikle og fremme kendskabet til og interessen for skakspillet.
Klubben skal være medlem at Dansk Skak Union.

§3. Medlemsforhold
Enhver skakinteresseret kan optages som medlem af klubben. Generalforsamlingen er berettiget til at udnævne æresmedlemmer.
Bestyrelsen kan, når den skønner, at et medlem skader klubbens anseelse eller arbejde, ekskludere den pågældende med øjeblikkelig virkning. Kontingentrestance på mere end 6 måneder kan medføre, at medlemmet udmeldes af klubben.

§4. Generalforsamling
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes umiddelbart efter vinterens klubturnering, dog senest 1. maj.
Ekstraordinære generalforsamlinger kan bestemmes af bestyrelsen eller mindst 5 medlemmer. Indkaldelser til generalforsamling skal ske med mindst 8 dages varsel.
Ordinære generalforsamlinger skal afvikles efter følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning til godkendelse
3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse
4. Behandling at forslag fra bestyrelsen
5. Behandling
af indkomne forslag
6. Valg at formand
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af revisor og af revisorsuppleant
9. Eventuelt
På generalforsamlinger skal træffes bestemmelser om ændring af spilletid, spillested og kontingent samt andre forhold at almen interesse for klubben.
Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed.

§5. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Formanden vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 2 er på valg hvert år.
Bestyrelsen optræder på klubbens vegne og kan under ansvar over for generalforsamlingen disponere til klubbens bedste og formålets fremme. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.
I enkeltsager
kan klubben tegnes af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden.
Bestyrelsen konstituerer sig med kasserer og sekretær for føring af klubbens regnskab og protokol. Klubbens regnskabsår går fra 1. april til 31. marts.
Årsregnskabet opstilles og revideres efter almindeligt anerkendte bogføringsregler.

§6. Turneringer
Bestyrelsen sørger for, at der afholdes turneringer, der er tilgængelige for alle klubbens medlemmer.
Hvert år afholdes en klubturnering med det formål at udpege en klubmester.
Så vidt det er muligt stiller klubben hold til Dansk Skak Unions holdturneringer. Til at lede disse turneringer vælger bestyrelsen en turneringsleder og fastlægger regler for turneringer. Bestyrelsen foretager holdopstillinger.

§7. Ændringer af lovene
Forandringer at klubbens love kan kun ske på den årlige generalforsamling og kun når mindst ¾ at de mødte i afstemningen deltagende medlemmer stemmer for forslaget. Bestemmelse om klubbens ophævelse kan kun gyldigt vedtages, når mindst ¾
at samtlige medlemmer stemmer derfor. Skulle klubben ophøre at bestå, skal dens eventuelle formue og materiel opbevares af Dansk Skak Unions kreds eller overdrages et andet skakfremmende foretagende i byen eller nærmeste omegn efter bestyrelsens vedtagelse.
Tvivl om forståelsen at disse love afgøres at generalforsamlingen.

Ovennævnte love skal indføres i klubbens protokol.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 21/4 1970 sign. Erik Vesterager, dirigent.

Ny version maj 2001 ved Jørn Sloth.